top of page

Algemene voorwaarden 
Lessen & Begeleiding

Artikel 1;

Door de lesgever, word aan de klant instructie gegeven. De instructie betreft het leren rijden op paarden van de instructrice, van een ander of eigen paarden en het verbeteren van de rijvaardigheden of het begeleiden van de klant op de grond met het paard.

 

Artikel 2; Verplichtingen instructrice

De instructrice is in het bezit van een gecertificeerd diploma Centered Riding Level 1. De lesgever heeft een verzekering afgesloten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 3; Verplichtingen klant en gedragsregels

De klant is verplicht om een goedgekeurde cap te dragen en schoenen met een hak tijdens de rijlessen. Op onze eigen paarden geven wij alleen rijles aan ruiters beneden de +/- 75 kilo (afhankelijk van postuur en rijervaring).
Het is de lesgever toegestaan om de regelementen tussentijds te veranderen zolang alle wijzigingen steeds aan de klant worden bekent gemaakt.

 

Artikel 4; Betalingen en afzeggingen

Les bij Lisa: Een lessen- of strippenkaart wordt niet retour gegeven. Wel is het mogelijk de lessen te laten volgen door een andere ruiter en/of paard. U heeft 14 dagen bedenktijd na aankoop van een strippenkaart. De instructrice houdt het aantal lessen/afspraken bij en geeft tijdig aan wanneer u de laatste heeft bereikt.
Gelieve de les of afspraak 24 uur van te voren afzeggen maar tenminste 3 uur van te voren. Gebeurt dit niet dan wordt het bedrag doorberekend. Een les afzeggen van via WhatsApp en telefonisch en is pas akkoord wanneer de lesgever respons heeft laten horen.

Les op Locatie: Een lessenkaart wordt niet retour gegeven. Wel is het mogelijk de lessen te laten volgen door een andere ruiter en/of paard. U heeft 14 dagen bedenktijd na aankoop van een 10 lessenkaart. De instructrice houdt de lessen bij en geeft tijdig aan wanneer u de laatste les bereikt. Lessen met eigen (verzorg)paard op locatie moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Gebeurt dit niet of wordt de les vergeten dan wordt het lesgeld doorberekend. Een les afzeggen van via WhatsApp en telefonisch en is pas akkoord wanneer de lesgever respons heeft laten horen.

 

Artikel 5; Aansprakelijkheid en risico acceptatie

De instructrice is ten opzichten van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolg van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel niet het in acht nemen van aanwijzingen en instructies van de lesgever.

De klant die deelneemt aan lessen, onder begeleiding of zelfstandig een paard berijdt, op- en afzadelt of verzorgt op het terrein en/of in de stallen verblijft, in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het gedrag van het paard schade voortvloeit, kan de lesgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van de klant.

Ingeval van schade bij minderjarige klanten, blijft deze schade en risico voor rekening van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers verklaren hierbij dat zij de lesgever niet aansprakelijk zullen stellen.

 

Artikel 6; Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website. Lessen/begeleiding bij Lisa zijn inclusief 9% BTW, lessen op locatie zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de les inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.
De betaling dient voorafgaand aan de les voldaan te zijn. Dit kan contant, via een betaalverzoek of door het bedrag over te maken naar rekening nummer NL56 KNAB 0259069795 t.n.v. Lisa de Kruijf. 
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Lisa de Kruijf een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Lisa de Kruijf gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Lisa de Kruijf genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Lisa de Kruijf gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de lesklant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7;

De klant stemt in met de bepalingen van dit regelement. In geval van minderjarigheid is toestemmingen van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

bottom of page