top of page

Algemene voorwaarden Coaching

Artikel 1; Algemeen

Lisa de Kruijf is gevestigd in Beekbergen en ingeschreven bij KvK onder nummer 64949761. Lisa de Kruijf richt zich op het coachen van kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en ouders. 

 

Artikel 2; Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Lisa de Kruijf en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. 

 

Artikel 3; Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lisa de Kruijf kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Artikel 4; Vertrouwelijkheid

Lisa de Kruijf is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Lisa de Kruijf is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

 

Artikel 5; Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Lisa de Kruijf is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Lisa de Kruijf is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lisa de Kruijf. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Lisa de Kruijf. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Lisa de Kruijf u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Artikel 6; Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt die niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich mee draagt.

 

Artikel 7; Afspraken en verhindering

De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij plotselinge ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of contact opnemen via WhatsApp.

Artikel 8; Tarieven en voorwaarden

De tarieven staan vermeld op de website. Alle bedragen voor coaching zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.
Voor de betaling ontvangt u einde van de maand een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar rekening nummer NL56 KNAB 0259069795 t.n.v. Lisa de Kruijf. In overleg kan er ook een betaal verzoek worden verstuurd via WhatsApp.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Lisa de Kruijf een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Lisa de Kruijf gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Lisa de Kruijf genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Lisa de Kruijf gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

bottom of page