top of page

Algemene voorwaarden Coaching & Therapie

Commitment

Het is de algehele intentie om met elkaar de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht. Dat wil zeggen, eigen inzet en motivatie om het eigen proces tot een succes te laten willen slagen. Om de noodzakelijke vertrouwensband en emotionele veiligheid te waarborgen, nemen therapeut en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (in verband met het nakomen van afspraken en dergelijke).

 

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Lisa de Kruijf houdt zich aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact met derden (bijvoorbeeld huisarts) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht/tucht procedure. Evaluaties Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid en veiligheid. 

Betaling

De sessies kunnen per bank betaald worden volgens het geldende/overeengekomen tarief van €95,- per losse sessie of het traject-tarief. Bij losse sessies wordt er na afloop van de sessie een betaalverzoek gestuurd. Deze dient binnen 7 dagen betaald te worden. Een traject dient vooraf betaald te worden of na overleg in temrijnen. Op aanvraag is het mogelijk om een factuur te krijgen. De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief 21% BTW voor ondernemers en zakelijke afnemers.

 

Afzeggen & annuleren

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd middels mail, WhatsApp of telefonisch. Bij niet tijdig afzeggen wordt de volledige sessie in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van de sessie van de zijde van Lisa de Kruijf is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Annuleren van een traject is niet mogelijk en het bedrag wordt niet retour gegeven. Wel is het mogelijk om (na overleg met Lisa de Kruijf) iemand anders deel te laten nemen. 

 

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid

Cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Lisa de Kruijf juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

De cliënt is op de hoogte en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met paarden en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Paarden zijn vluchtdieren en kunnen schrikken tijdens een sessie. Ze kunnen onverwachte bewegingen/sprongen maken en daardoor deelnemers per ongeluk omver lopen, trappen of bijten. Deze risico’s met paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie. Het betreden van het terrein, de weide en de bak zijn op eigen risico. 

Minderjarigen

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lisa de Kruijf kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Lisa de Kruijf is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

 

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat dit open wordt gedeeld en we hier samen uitkomen. Lukt die niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich mee draagt.

bottom of page